Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Сдружение на Общините от Югоизточен регион

    Сдружението на общините от Югоизточен регион е създадено през 2008г. от общините Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен и работи за засилване на ролята на регионите и провеждане на успешна регионална политика в България. Обединените усилия на четирите най-големи общини в района са насочени към осъществяване на дейности, допринасящи за устойчивото социално-икономическо и екологично развитие на региона.
    Основните цели на Сдружението са представителство и защита на общите интереси на общините от Югоизточен регион. Сътрудничество и посредничество между членовете при подготовката и разработването на стратегии, планове и програми. Разработване и осъществяване на съвместни инициативи, допринасящи за устойчивото  социално-икономическо развитие на региона. Подпомага усвояването на средства от Европейския фонд и други донорски програми, насочени към развитието на регионите. Повишава ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за развитието на регионите. Представлява и защитава интересите на Югоизточен регион пред Европейските институции, като за целта поддържа офис в Брюксел.

ФОРУМ към сайта за интеграция на имигранти.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

mail@userla-immigrants.com

НОВИНИ

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Канал за обучения и видео уроци

Обмяна на информация и споделяне

Телефони: Община Бургас 056/ 907-272