Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

За проекта
 
„Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията  на Югоизточен регион“ BG EIF 2011/01, се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави и се изпълнява от Сдружението на Общините от Югоизточен регион. Цел на проекта е създаване на подходяща и достъпна среда за гражданска ориентация и интеграция на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на Югоизточен регион, да се повишаване информираността на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на Югоизточен регион по отношение на възможностите за икономическа активност и предприемачество и да се улесни процесът на първоначална адаптация на имигрантите към езиковата и културна среда на страната на пребиваване. Териториален обхват на проекта са общините  Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Проектът е насочен към създаване на условия и инструменти, улесняващи дългосрочния процес на адаптиране на граждани от трети страни към българското общество при спазване на културната и етническата им идентичност.
Наличието на адекватна информация по актуалните за гражданите от трети страни теми и възможност за приемането й чрез интернет в удобно за всеки време, позволяват на имигрантите бързо да се ориентират в ключовите области – работа, жилище, образование и др., да се запознаят с административната система в страната
По време на изпълнение на проекта ще се търси обратна връзка – чрез он-лайн анкетни карти и електронна поща. След преминаване на даден модул на он-лайн обучение потребителите ще имат възможност да изпращат мнение, препоръки и предложения до експертите и екипа на проекта. В  проекта са използвани и обучителните материали, изготвени  в 4 тематични модула, всеки от които надгражда предходния и създава основа за следващия