Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
BG EIF 2011/01-02.01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Потенциал на региона:
В модула „Потенциал на региона” са представени възможностите за развитие на бизнеса в региона от гледна точка на наличните пазарни ниши, както и развитите към момента отрасли. Потребителят получава адекватни съвети и напътствия, които могат да послужат като ориентир за реализирането на неговата бизнес идея.